τιμωρέομαι


τιμωρέομαι
med. мщу, наказываю

Ancient Greek-Russian simple. 2014.